START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)

Cydnidae   >>   Canthophorus dubius (Scopoli, 1763)Rozróżnienie gatunków C. impressus oraz C. dubius może sprawiać wiele trudności ze względu na duże morfologiczne podobieństwa; jedyną pewną cechą przy oznaczaniu samców jest kształt spikuli wezyki w aparacie kopulacyjnym (rys. 16, za Lis J.A. 1997), a w przypadku samic kształt parzystych sklerytów występujących w ściance komory genitalnej (rys. 17, za Rieger 1997). Opieranie się tylko na cechach morfologicznych (szczególnie gdy nie mamy możliwości porównania z prawidłowo oznaczonymi okazami obu gatunków) może bardzo często prowadzić do błędnych oznaczeń.

Canthophorus dubius:
Poprzeczne wgłębienie na przedpleczu płytkie, wyraźniejsze jedynie w częściach bocznych, czasami jednak można spotkać okazy u których występuje ono i w części środkowej przedplecza, co powoduje, że wgłębienie to wygląda jak u osobników następnego gatunku. Powierzchnia głowy między oczami zazwyczaj bardziej płaska, niż u C. impressus. Spikula wezyki u samców krótka (rys. 16a); skleryty w ściance komory genitalnej samic szerokie, szeroko zaokrąglone lub kanciaste w górnej części (rys. 17 f-k). Długość dała 6,0-8,0 mm.
Gatunek występuje w południowych regionach zachodniej Palearktyki, ale jego ostateczne rozmieszczenie nie jest jeszcze poznane ze względu na fakt, iż często był mylony z C. impressus. Jest termofilem, spotykanym głównie na roślinach z rodzaju Thesium, ale także na Echium vulgare, Salvia pratensis, Artemisia absinthium, i Thymus serpyllum, głównie w zbiorowiskach o charakterze kserotermicznym. Jeśli odławiany był w innego typu siedliskach (np. w zbiorowiskach ruderalnych) to zazwyczaj występujących na glebach wapiennych. Zimują owady dorosłe pod liśćmi i w mchu.

Rysunki za Lis J.A. 1997 oraz Rieger 1997:Na podstawie:
Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. Heteroptera Poloniae 2: 145 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2022.