START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PIŚMIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ŚWIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)


METODYKA (METHODS)
Podział systematyczny przyjęto za True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition. R.T. Schuh & C. Weirauch (2020). Siri Scientific Press Monograph Series Volume 8.


Opisy oraz wskazówki umożliwiające identyfikację gatunków oparto na następujących kluczach do oznaczania:

- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate - Saldidae". A. Wróblewski. Warszawa 1968.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6a. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2002.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6b. Tasznikowate - Miridae. Podrodzina: Phylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2004.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt 6c. Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae". J. Gorczyca. A. Herczek. Toruń 2008.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae". A. Cmoluchowa. PWN 1978.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 8. Prześwietlikowate - Tingidae". B. Lis. Toruń 1999.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 9. Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate - Pyrrhocoridae". B. Lis. Toruń 2007.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 11. Korowcowate (rozwałkowate) - Aradidae". J. A. Lis. Toruń 2001.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 13. Puklicowate - Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae". J. Lis, B. Lis. Toruń 1998.
- "Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 14. Tarczówkowate - Pentatomidae". J. Lis. Toruń 2000.
- "Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea. Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae". B. Lis, A. Stroiński, J. Lis. Opole 2008.
- "Heteroptera Poloniae 2. Pentatomoidea 1. Acanthosomidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutteleridae, Thereocoridae". J. A. Lis, B. Lis, D. Ziaja, Opole 2012.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I". J. Gorczyca, Warszawa 2007.
- "Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II". J. Gorczyca, A. Wolski, Warszawa 2011.
- "Faune de l'Europe et du Bassin Mediterrian. Tom 7. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae". J. Pericart. Paris 1972.
- "Faune de France, tom 67. Heteropteres Miridae. E. Wegner et H. H. Weber", Paris 1964.
- "Faune de France, tom 84. Heteropteres Lygaeidae Euro-Mediterraneens. J. Pericart", Paris 1998.
- "Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania". Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 13: 69-92. 2019.
- "Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy". Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1-100. 2020.

Nazewnictwo struktur morfologicznych i anatomicznych przyjęto za:

- "Słownik entomologiczny". J. Razowski. Warszawa 1987.


Rekord faunistyczny

Termin "rekord faunistyczny" (zdefiniowany w pracy: "Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica 12: 1-4") oznacza następujący wektor danych:

(G, K, M, U, P)

gdzie kolejne litery oznaczają:
G - gatunek;
K - kraina zoogeograficzna, z której wykazano gatunek G;
M - miejscowość (miejsce) w krainie zoogeograficznej K, z którego wykazano gatunek G;
U - odpowiadający miejscowości (miejscu) M kwadrat na siatce UTM;
P - zbiór publikacji, w których wykazano gatunek G z miejscowości M (i kwadratu U).


Fotografie okazów powstają w Laboratorium Anatomii i Morfologii Owadów Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdjęcia wykonywane są techniką warstwową za pomocą mikroskopu stereoskopowego Leica M205C z oświetlaczem Leica LED5000 HDI, kamerami Leica DFC495 lub Leica Flexacam C3 oraz oprogramowaniem Leica application suite 4.9.0 lub LasX ver. 5.1.025593. W celu uzyskania wysokiej jakości grafik, fragmenty okazów obrazowane są z użyciem dużych powiększeń mikroskopu. Następnie zdjęcia łączone są za pomocą Image Composite Editor (panoramic image stitcher). Do obróbki graficznej wykorzystywany jest program Adobe Photoshop CS6.

Staramy się wybierać jak najlepiej spreparowane okazy. Jeśli ich wygląd budzi zastrzeżenia, dokonujemy ponownego spreparowania. Elementy symetryczne (nogi, czułki, rzadziej krawędzie głowy lub przedplecza) są kopiowane i wstawiane jako odbicia lustrzane. Jeśli ponowna preparacja nie jest wskazana (np. w przypadku starych okazów z kolekcji muzealnych), dokonujemy modyfikacji za pomocą edytora graficznego. W sytuacji gdy wszystkie dostępne osobniki są w złym stanie, wykonujemy zdjęcia kilku okazów i łączymy je w jeden pełny obraz.

Mapy rozmieszczenia przygotowywane są za pomocą programu MapaUTM ver. 5.4

Zdjęcia z natury umieszczone w sekcji "Ikonografia" opatrzono tekstem wskazującym autora zdjęcia.The photographs of specimens are taken at the Laboratory of Insect Anatomy and Morphology of the Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection of the University of Silesia in Katowice. The focus-stacked photos are prepared with a Leica M205C stereo microscope with a Leica LED5000 HDI high diffuse dome illumination, Leica DFC495 or Leica Flexacam C3 digital cameras and Leica application suite 4.9.0 or LasX ver. 5.1.025593 software. To obtain high-quality photos, fragments of specimens are imaged at high magnifications of the microscope. Then the photos are combined using the Image Composite Editor (panoramic image stitcher). Adobe Photoshop CS6 is used for graphic processing.

If possible, we choose nicely prepared specimens. If they are less well arranged, we re-prepare them. Symmetrical elements (legs, antennae, and, less often, the margins of the head or pronotum) are copied and inserted as a mirror image. If re-preparation is not recommended (e.g. in the case of old specimens from museum collections), we make modifications using a graphic editor. In cases where all available bugs are in poor condition, we take photos of several specimens and combine them into one complete image.

Distributional maps are prepared using MapaUTM ver. 5.4

Photographs from nature in the "Iconography" section are provided with a text indicating the photograph's author.Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2024

Licznik odsłon: 0