START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)
PLUSKWIAKI ¦WIATA (TRUE BUGS OF THE WORLD)

Nabidae   >>   Nabis ferus (Linnaeus, 1758)Do identyfikacji gatunków z rodzaju Nabis niezbędna jest w niektórych przypadkach analiza budowy paramer samców.

Nabis ferus:
Gatunek mezofilny i polifagiczny. Dorosłe osobniki poluj± zarówno na ziemi, jak i w warstwie zielnej. Nimfy wylęgaj± się od pocz±tku czerwca. W trakcie cyklu rozwojowego występuje pięć stadiów larwalnych. Osobniki nowego pokolenia można znaleźć około sierpnia; zimuj± w luźnej, suchej ¶ciółce.
Długo¶ć ciała 8,0-9,5 mm;

Fig. 26. (za Gierlasiński i in. 2020) oraz porównanie paramer i wierzchołków corium u gatunków Nabis ferus (A i C) i Nabis pseudoferus (B i D) (za Pławilszczikow N. 1968):


W 1949 roku Remane opisał dwa gatunki: N. pseudoferus i N. feroides, natomiast w 1953 roku N. feroides został zsynonimizowany z N. punctatus przez Wagnera. Pierwsze dane dotycz±ce występowania tych gatunków w Polsce zostały podane przez Strawińskiego (1962). Dlatego też niektóre dane faunistyczne dotycz±ce N. ferus opublikowane przed 1962 rokiem mog± w rzeczywisto¶ci odnosić się do N. pseudoferus lub N. punctatus. Na podstawie danych po tej dacie można wnioskować, że N. pseudoferus jest najbardziej powszechny w Polsce, a większo¶ć danych sprzed 1962 roku prawdopodobnie odnosi się do tego gatunku.


Na podstawie:
Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. Monographs of the Upper Silesian Museum 17: 1–100. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4159311.
Péricart J. 1987. Hemipteres Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. Faune de France 71: 185 ss.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2023.