START (HOME)        WYKAZ GATUNKÓW (CHECKLIST)        IKONOGRAFIA (ICONOGRAPHY)        ROZMIESZCZENIE (DISTRIBUTION)        PROGRAMY (TOOLS)        PI¦MIENNICTWO (LITERATURE)        METODYKA (METHODS)        LINKI (LINKS)        O PROJEKCIE (ABOUT)


STRONA GŁÓWNA        AKTUALNO¦CI
Pluskwiaki Różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI1, ARTUR TASZAKOWSKI2

1 Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska;
2 Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony ¦rodowiska, Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Polska.

ostatnia aktualizacja: 25.10.2021
IKONOGRAFIA: zdjęcia pluskwiaków w dużej rozdzielczo¶ci wykonane technik± warstwow± wraz ze zbiorem wskazówek (opartych głównie na kluczach polskich i francuskich) do samodzielnego oznaczania l±dowych pluskwiaków różnoskrzydłych.


ROZMIESZCZENIE: mapy występowania wszystkich gatunków na podstawie danych literaturowych. Mapy aktualizowane s± systematycznie, pod każd± wyszczególniono publikacje, na podstawie których została wygenerowana mapa. Na chwilę obecn± w bazie danych znajduje się 87 procent prac dodanych w cało¶ci, pozostałe prace s± sukcesywnie dodawane (ilo¶ć wprowadzonych prac obejmuje ponad 780 pozycji dotycz±cych Heteroptera, a baza liczy blisko 50000 rekordów).


WYKAZ GATUNKÓW: lista wszystkich gatunków pluskwiaków stwierdzonych z terenów naszego kraju.
Aktualno¶ci

03.06.2021 - zaktualizowano podział systematyczny Heteroptera. Za jego podstawę przyjęto syntetyczn± pracę True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History, second edition (Schuh & Weirauch 2020). Thyreocoridae zostały wł±czone w randze podrodziny do Cydnidae. Zamieszczono zestawienie dotycz±ce liczebno¶ci poszczególnych grup systematycznych l±dowych pluskwiaków różnoskrzydłych występuj±cych na terenie Polski.Ostatnie publikacje

6.11.2021 - Bunalski M. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Czę¶ć 7. Rodzaj Brachycoleus (Fieber, 1858) (Miridae). Wiadomo¶ci entomologiczne 40(4) online 16A: 21–23.

25.10.2021 - Bury J., Mazepa J. 2021. Myrmecophyes (Myrmecophyes) alboornatus (Stal, 1858) (Hemiptera: Miridae: Halticini) - first observation in Poland. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 137–138.

2.10.2021 - Zielińska A. 2021. Pierwsze stwierdzenie długoskrzydłego okazu Prostemma aeneicolle Stein, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) na Dolnym ¦l±sku. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 135–136.

23.09.2021 - Bury J., Mazepa J. 2021. Pierwsze stwierdzenie Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Nizinie Sandomierskiej. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 133–134.

13.09.2021 - Bugaj-Nawrocka A., Taszakowski A. 2021. New faunistical data of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Kro¶nice and selected reserves of the Barycz Valley (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland). Rocznik Muzeum Górno¶l±skiego w Bytomiu, Przyroda 27(online 008): 1–19.

1.09.2021 - Gierlasiński G., Fiedor M. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Góry Tuł w Beskidzie Zachodnim. Fragmenta Naturae 54: 45–57.

31.08.2021 - Bury J. 2021. Pierwsze stwierdzenie Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Beskidzie Wschodnim. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 131–132.

11.08.2021 - Litwiniak K., Przymencki M. 2021. An attempt of wintering of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Grey Heron Ardea cinerea nests. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 125–127.

3.08.2021 - Bugaj-Nawrocka A., Taszakowski A., Gierlasiński G. 2021. From Asia to Europe? Where could the geographical place of origin of Polymerus (Pachycentrum) carpathicus (Horváth, 1882) (Hemiptera: Miridae) be?. Zoological Studies 60: 42.

20.07.2021 - Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w południowo-wschodniej Polsce. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 113–124.

26.06.2021 - Myczko Ł., Kurek P., Tryjanowski P., Wiatrowska B., Jankowiak Ł., Mielczarek Ł., Sienkiewicz P., Rutkowski T., Ondrejková A. 2021. Where to overwinter: burrows of medium-sized carnivores as winter places for invertebrates in temperate environment. Ecological Entomology 46(3): 1–8.

26.06.2021 - Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Fiedor M. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 103–112.

27.05.2021 - Bury J., Mazepa J., Obszarny M., Olbrycht T., Trzeciak A. 2021. Materiały do poznania rozmieszczenia l±dowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 83–100.

25.05.2021 - Gierlasiński G., Fiedor M. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Góra Bucze w Beskidzie Zachodnim. Rocznik Muzeum Górno¶l±skiego w Bytomiu, Przyroda 27(online 003): 1–17.

07.05.2021 - Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 71–82.

09.04.2021 - Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - III. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 31–68.

15.03.2021 - Ołdak K.A. 2021. Nowe dane na temat występowania gatunku Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) na Nizinie Mazowieckiej (Polska). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 29–30.

21.02.2021 - Gierlasiński G. 2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) z kolekcji Aliny Kasprowicz w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 15: 15–25.


Copyright: Grzegorz Gierlasiński. 2013-2021